Systemy

teka

Ogólne informacje

Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary. Przedsiębiorstwo, które wdrożyło SZJ wg normy ISO 9001 i potwierdziło certyfikatem skuteczność jego funkcjonowania, udowadnia swoim klientom, że jest wiarygodne, działa w sposób zorganizowany, gwarantujący wysoką jakość wyrobów i świadczonych usług.

teka

Korzyści

- zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów
- poprawa wydajności organizacji
- wzrost satysfakcji klienta
- wzrost konkurencyjności organizacji na rynku
- eliminacja zbędnych działań
- sprawny obieg dokumentów i informacji wewnątrz organizacji
- stanowi uniwersalną podstawę do wdrożenia innych norm
- dzięki mechanizmom zarządzania zintegrowanego

teka

Ogólne informacje

Stopniowy rozwój ukierunkowanych na klienta norm i rozwój przepisów dotyczących ochrony środowiska, zdrowia
i bezpieczeństwa sprawiają, że organizacje skupiają się na rozwoju zintegrowanego podejścia do zarządzania, skierowanego na wymogi prawne i rozwój systemów zarządzania procesowego. Stworzenie i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Środowiskowego nie musi oznaczać spowodowania natychmiastowego zmniejszenia oddziaływania na środowisko. Zasadniczo System Zarządzania Środowiskowego jest narzędziem, które sprawia, że organizacja może osiągnąć i systematycznie kontrolować poziom ochrony środowiska, który został ustalony.

teka

Korzyści

- racjonalna gospodarka materiałami ograniczająca odpady
- redukcja kosztów operacyjnych
- ulepszony łańcuch dostaw
- poprawa procedur środowiskowych
- poprawa relacji z opinią publiczną
- ograniczenie możliwości narażenia firmy na oskarżenia prawne
- niższe stawki ubezpieczenia
- poprawa wiarygodności
- przewaga konkurencyjna na rynku
- cenny wkład dla auditorów trzeciej strony
- zmniejszenie zagrożenia ze strony "image'u" konkurencji
- zmniejszone ryzyko barier pozataryfowych
- spełnienie obecnych i przyszłych potrzeb klientów
- mniej auditów ze strony klientów
- potencjalnie mniej wymagań do raportowania

teka

Ogólne informacje

Podstawowym celem wdrożenia norm PN-N-18001, OHSAS 18001 jest wspomaganie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zawarte w nich wymagania umożliwiają organizacjom kontrolowanie ryzyk oraz poprawę wydajności w obszarze BHP. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według norm PN-N-18001, OHSAS 18001 może być wdrożony w każdej organizacji, bez względu na jej wielkość czy profil działalności. Jego wdrożenie pomaga organizacjom w ustanowieniu polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, realizacji tych celów, a także w ocenie skuteczności podejmowanych działań. Normy zawierają wymagania dotyczące między innymi identyfikacji zagrożeń oraz oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego. Właściwe zarządzanie jest najbardziej skutecznym sposobem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Sukces uzależniony jest od zaangażowania pracowników na wszystkich poziomach organizacji.

teka

Korzyści

- poprawa wizerunku i wiarygodności
- przewaga konkurencyjna na rynku
- zmniejszenie zagrożenia dla wizerunku BHP z tytułu działań konkurencji
- cenny wkład ze strony auditorów trzeciej strony
- zwiększenie motywacji i dumy pracowników
- spełnienie obecnych i przyszłych potrzeb klientów
- potencjalnie mniej wymagań do raportowania i mniejszy poziom roszczeń

teka

Ogólne informacje

Norma PN-ISO/IEC 27001 przedstawia model systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, a także określa wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i doskonalenia systemu.Informacje będące cennym zasobem każdej firmy posiadają wymierną wartość i nieustannie narażone są na wiele zagrożeń. Dlatego też zapewnienie bezpieczeństwa posiadanych informacji powinno być priorytetem w zarządzaniu organizacją. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji związane jest nie tylko
z ochroną systemów informatycznych. Służy także zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych, informacji handlowych oraz innych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji podnosi świadomość pracowników, pomaga w zarządzaniu ryzykiem a także w ustanowieniu celów i zasad bezpieczeństwa informacji.

teka

Korzyści

- redukcja czasu badań naruszeń bezpieczeństwa
- redukcja szkoleń z procesów i nowego personelu
- ograniczenie sporów sądowych
- zmniejszenie opłat za czynności prawne
- możliwe redukcje składek ubezpieczeniowych
- polepszenie komercyjnego/publicznego wizerunku
- ochrona aktywów informacyjnych
- wzrost świadomości bezpieczeństwa informacji
- udoskonalenie procesu rekrutacyjnego
- wzrost pewności w zakresie kontaktu z klientami
- lepszy status i wiarygodność
- przewaga konkurencyjna na rynku
- zmniejszenie zagrożeń ze strony konkurencji
- wartościowe dane wejściowe od auditorów osób trzecich
- duma i motywacja pracowników
- zredukowane niebezpieczeństwo barier pozataryfowych
- spełnienie wymagań klientów
- potencjalnie niższy poziom raportowania regulacyjnego

teka

Ogólne informacje

Norma ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" została opracowana
i opublikowana w 1999 roku przy współudziale 2 organizacji normalizacyjnych: ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) i IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna). W 2005 roku wydano nowelizację normy, która obowiązuje do dnia dzisiejszego. Wersję polską (PN-EN ISO/IEC 17025:2005) Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) opublikował w grudniu 2005 roku. Norma ISO 17025 to branżowy standard zaadresowany do laboratoriów. Stanowi zbiór wymagań dotyczących systemu zarządzania uzupełnionych przez wymagania określające kompetencje techniczne laboratoriów w zakresie m.in. pomiarówi badań. System zarządzania laboratorium wdrożony na podstawie niniejszej normy jest równorzędny z systemem zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001. Uniwersalność wymagań normy sprawia, że może być ona stosowana w każdym laboratorium badawczym lub wzorcującym niezależnie od wielkości, ilości zatrudnionych osób czy rodzajui metod wykonywanych badań lub pomiarów.

teka

Korzyści

- wzrost wiarygodności i dokładności uzyskiwanych wyników badań
- wzrost prestiżu laboratorium
- usprawnienie systemu obiegu informacji
- wprowadzenie efektywnego sposobu dokumentowania
- optymalizacja procesów na poziomie organizacyjnym i produkcyjnym
- jasno sprecyzowane zakresy odpowiedzialności i usprawnień kadry
- podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników
- obniżenie kosztów poprzez eliminację błędów i niezgodności

teka

Ogólne informacje

Jest jedynym branżowym standardem dla ochrony zdrowia. Została dostosowana do potrzeb organizacji świadczących usługi medyczne: szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej, praktyk lekarskich i placówek opieki społecznej. Koncentrując się na zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwie pacjentów norma wykracza poza inne systemy zarządzania jakością.

teka

Korzyści

- zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów
- ograniczenie ryzyka wynikających z usług medycznych
- zapewnienia większej przejrzystości działania
- przez jasne i precyzyjne procedury postępowania
- eliminacji konfliktów na linii lekarz – pacjent
- zmniejszenia ryzyka wystąpienia zdarzeń i incydentów medycznych
- większej dbałości o bezpieczeństwo pacjenta.
- zapewnienie zgodności procedur z obowiązującymi przepisami prawa
- poprawy konkurencyjności placówek medycznych
- wzrost prestiżu placówki

teka

Ogólne informacje

Normę ISO 15189 powinny wdrażać te laboratoria medyczne, które prowadzą badania na materiale ludzkim w celu dostarczenia informacji dla diagnostyki w procesach medycznych lub profilaktyki w zakresie oceny stanu zdrowia pacjenta. Atutem przemawiającym za uzyskaniem akredytacji na zgodność z normą ISO 15189 jest fakt, że laboratorium dzięki certyfikatowi akredytacji ISO 15189 podnosi swoją wiarygodność wśród potencjalnych klientów poprzez przystąpienie do systemu wzajemnego uznawania. Wyniki badań przedstawione przez laboratorium są uznawane na całym świecie. Można stwierdzić,
że wyniki laboratorium akredytowanego na zgodność z ISO 15189 są niepodważalne. Laboratorium z certyfikatem akredytacyjnym są postrzegane jako placówki o najwyższej jakości świadczonej usługi badawczej.

teka

Korzyści

- utrzymanie stałego poziomu jakości usług badawczych
- jednoznaczna identyfikacja potrzeb klienta
- jasne i przejrzyste określenie zadań i uprawnień personelu
- ustalenie jednolitych kanałów komunikacyjnych
- podniesienie poziomu jakości obsługi klienta
- Racjonalizacje kosztów z tytułu prowadzonej działalności