Harmonogram prowadzenia prac w Państwa firmie:

1. Działania wstępne:

Audit wstępny

Przegląd działalności firmy oraz weryfikacja istniejącej dokumentacji pod kątem oceny zgodności z systemami norm ISO,
wymogami prawnymi i innymi wymogami do spełnienia których organizacja jest zobowiązana.
Zrozumienie organizacji i jej kontekstu oraz ustalenie zakresu systemu zarządzania.

Wyznaczenie przedstawiciela kierownictwa i/lub zespołu wdrożeniowego

Pomoc w powołaniu pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania i ewentualnie zespołu wdrożeniowego.
Przedstawienie koncepcji systemu zarządzania
Wyjaśnienie koniecznych działań, do wdrożenia systemu.

Szkolenia zakończone certyfikatem

- Szkolenie kierownictwa w zakresie interpretacji normy
- Szkolenie Zespołu wdrożeniowego dotyczące tworzenia dokumentacji
- Szkolenie pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania
- Zatwierdzenie harmonogramu prac wdrożeniowych

2. Dokumentowanie Systemu Zarządzania:

1. Identyfikacja procesów i powiązań między procesami
2. Analiza zagrożeń i ocena ryzyka
3. Opracowanie i wdrożenie polityki, określenie celów oraz opracowanie programów

3. Wdrożenie systemu:

1. Wspomaganie firmy we wdrażaniu opracowanej dokumentacji systemowej
2. Szkolenie pracowników z zakresu systemu zarządzania jakością
3. Szkolenie auditorów wewnętrznych zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu
4. Wspieranie firmy w zakresie przeprowadzania auditów wewnętrznych
4. Pomoc w wykonywaniu przeglądów zarządzania

4. Certyfikacja:

1. Pomoc w wyborze jednostki certyfikującej
2. Pomoc w kontaktach z jednostką certyfikującą
3. Asysta podczas audytu certyfikacyjnego
4. Nadzór nad realizacją działań poauditowych doskonalących
5. Wspomaganie firmy w wykonywaniu przeglądu zarządzania